Jdi na obsah Jdi na menu
 


příprava na test Present perfect pro 8. ročník

1) Write the past participle (napiš příčestí minulé). Zopakuj si nepravidelná slovesa 3. sloupeček workbook str. 83. U pravidelných slovse dopíše -ed, pozor na pravopisné změny sloves končících na souhlásku + y = ied, zdvojení poslední hlásky infinituvu s sloves končících na souhlásku + samohlásku + souhlásku). Examples: call   called, see   seen    8 bodů

1. receive ...................................           stub ..........................................

2. invent ....................................             find ............................................

3. tidy ............................ ............             miss .........................................

4. do ............................................           lose ............................................

5. give .......................................              hear ...........................................

6. run .......................................               write .......................................

7. break ..................................                have .....................................

8. clean ..................................                change .....................................

9. feel ......................................               read .............................................

10. revise ...............................                take ............................................

 

2) Put the verbs into the present perfect. Use the long form of have. (Slovesa napiš ve tvaru předpříomném. Použij dlouhý tvar slovesa have. Example: Have you seen the new Spielberg film? (see) 8 bodů  Zopakuj si pravidla pro tvoření oznamovací, záporné a tázací věty v čase předpřítomném, workbook str. 80/6.1, 81/6.2 a 6.3    

1. Someone ......................................... my car. (steal)

2. Oh no! Peter ...................................... the keys! (forget)

3. I think you .......................................... a mistake. (make)

4. My parents .................................. in London. (arrive)

5. We .................................... what to buy. (decide)

6. She ................................. the Gott´s new CD. (hear)

7. ................. your mum ................... the cake? (bring)

8. ................ you ..................... your homework? (do)

 

3) Write sentences from the clues. Use the short form of have. (Napiš celé věty ze zadaných slov. Použij krátký tvar slovesa have). Example: he/ see/ science fiction film   He´s seen a science fiction film. 4 body  Zopakuj si v pracovním sešitu str. 80/6.1, 81/6.2 a 6.3

 1. she/ drop / pen  ................................................................

2. he/ break/ leg ..................................................................

3. they/ miss/ bus ...........................................................

4. I/ not see/ film ..............................................................

5. they/ clean/ teeth .......................................................

 

4) Write the word next to the picture. (Napiš slovo vedle obrázku). 4 body  Nauč se názvy věcí, které nosíme v kabelce: pěněženka, peníze, klíče, kapesník, brýle, mobil, kreditní karta.

5) Comlete the dialogues with words from the box. You don´t need to use all the words. (Dokonči rozhovory slovy z rámečku. Nemusíš použít všechna slova.) 6 bodů Zopakuj si slovní zásobu 6B, slovíčka z rámečku si přelož, pak si přelož věty a vyber vhodné slovo.

want just bother
mind feel shall
count matter interested
silly to let´s

1. A: ...Shall..  we watch the late-night film?  B: I´m not really ................................ I think I´ll .................. go home.

2. A:  ........................... play basketball. B: No, thanks, Jane. I don´t ................... like it.

3. A: What´s the .......................... with her? Doesn´t she want to come with you? B: I think she´s changed her .....................

 

6) Read the film review and answer questions. (Přečti si filmovou recenzi a odpověz na otázky. 5 bodů Přelož si tuto filmovou recenzi, přelož si otázky a najdi odpovědi. Odpovídej celou větou, využívej slova z otázky, změň správně slovosled a na konec věty většinou patří hledaná informace.

It´s My Home (18) is the latest offering from French director Jaque Firme. 21-year-old Maria (played by Pam Black) is bored with her life, her  home, her parents, her brother - even her cat. And the last thing to do is go on holiday with all of them to her aunt´s country house in California. But she goes, and suddenly her life becomes a whole lot better when she meets Jim, the boy of her dreams (Ryan Smith). Trouble is, he is going out with her cousin! This romantic comedy is a must for anyone who´s ever been a teenager - don´t miss it!

1. What is the name of the film?

2. What kind of film is it?

3. How old must you be to see this film?

4. Who is the director?

5. Who are the two main actors?

6. How long is this film?

 

7) Circle the correct answer. (Zakroužkuj správnou odpověď). 5 bodů Pouze jedna odpověď je správná. Vycházej z informací v textu. Možnost, která obsahuje celou informaci je správná, neúplná odpověď je nesprávná (4). Nedomýšlíme si události, které nejsou v textu popsané, správná je možnost uvedena v textu (3). Informace bývá popsána jinými slovy než jsou použita v otázce, ale jedná se o stejný fakt (2).

1. The writer of the review thinks the film is        a) not very good   b) very good   c) OK

2. The film is                 a) funny and romantic   b) scary   c) not funny

3. Jim is Maria´s          a) mother      b) boyfriend         c) cousin´s boyfriend

4. Maria goes on holiday    a) with her cat   b) on her own  c) with her family and a cat

5. Before her holiday, Maria´s life is   a) dangerous   b) boring   c) exciting